Wyceniamy nieruchomości oraz środki trwałe

Sporządzamy wyceny dla celów:

 • Zabezpieczenia kredytu i finansowania inwestycji

  Posiadamy uprawnienia niezbędne do sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Nasi rzeczoznawcy majątkowi znajdują się na tzw. listach bankowych, a wykonywane przez nas wyceny są akcpetowane przez banki.

 • Sprzedaży, zakupu, fuzji i przejęć

  Określamy wartość rynkową nieruchomości i innych środków trwałych dla potrzeb transakcyjnych. Wspólnie z CMT Advisory wspomagamy także działania reorganizacyjne oraz zmiany struktury własnościowej, oferujemy współudział przy postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych.

 • Sprawozdań finansowych, księgowych, podatkowych

  Określamy i aktualizujemy wartość nieruchomości, budowali, maszyn i urządzeń dla potrzeb skarbowo-podatkowych oraz dla potrzeb sprawozdań finansowych. Oferujemy ponadto alokację ceny zakupu nieruchomości pomiędzy poszczególne środki trwałe, tj. grunt, budynki i budowle.

 • Prowadzonych sporów i postępowań sądowych

  Spółka REIA współpracuje z renomowanymi kancelariami prawnymi. Rozumiemy potrzeby naszych Klientów. Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny i gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych przez nas opracowań.

 • Aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste

  Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi widoczny element kosztów utrzymania nieruchomości. REIA oferuje Państwu weryfikację wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, w oparciu o analizę wartości rynkowej gruntu oraz stanu prawnego nieruchomości.

 • Odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości

  Szacujemy wysokość odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości wskutek zmiany przeznaczenia terenu, jak również z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu. Pomagamy właścicielom nieruchomości podejmować słuszne decyzje.

Weryfikacja i opiniowanie

Przeprowadzamy weryfikacje operatów szacunkowych pod kątem zgodności z przepisami prawa, standardami wyceny, poprawności metodologicznej. Usługa jest skierowana zarówno dla sektora bankowego jak i dla klientów indywidualnych. Sporządzamy opinie dotyczące poprawności wykonania operatów szacunkowych sporządzonych, m.in. przez biegłych sądowych, organy podatkowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Wycena znaków towarowych

Wspólnie z CMT Advisory wyceniamy wartość godziwą marki i znaku towarowego. Usługę kierujemy do przedsiębiorców, którzy w oparciu o realną wartość marki i znaku towarowego podejmują decyzje na poziomach strategicznych, marketingowych oraz finansowych. Wyceny wykonujemy m.in. dla celów związanych z udzielaniem licencji na wykorzystywanie marki i znaku towarowego, sprzedaży czy też zabezpieczeń zaciąganych kredytów lub pożyczek.

CMT Advisory - wycena znaku towarowego

Doradztwo inwestycyjne

Wspomagamy decyzje inwestycyjne poprzez analizę rynku nieruchomości, badanie przepływów pieniężnych generowanych przez nieruchomość oraz badanie stanu prawnego. Oferujemy również analizę wrażliwości oraz wskazujemy mocne i słabe strony nieruchomości, jak również szanse i zagrożenia związane z daną inwestycją.

Wycena przedsiębiorstw

Wyceny nieruchomości komercyjnych nie należy utożsamiać z wyceną przedsiębiorstwa. REIA ściśle współpracuje z CMT Advisory, wiodącą firmą z branży finansów przedsiębiorstw, posiadającej wiedzę i doświadczenie w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw.

CMT Advisory - wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw

Wyceny nieruchomości komercyjnych nie należy utożsamiać z wyceną przedsiębiorstwa. REIA ściśle współpracuje z CMT Advisory, wiodącą firmą z branży finansów przedsiębiorstw, posiadającej wiedzę i doświadczenie w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw.

CMT Advisory